REGULAMIN KONKURSU „Nowa nazwa dla Rancho”

 

1 Zasady ogólne

1. Poniższy regulamin określa zasady udziału w Konkursie w szczególności zasady zgłoszeń, przebiegu konkursu oraz wyboru zwycięzców.

2. Organizatorem Konkursu jest Gospodarstwo Agroturystyczne Rancho

Prosta 8, 87-103 Toruń.

3. Konkurs odbywa się poprzez ogłoszenie na profilu organizatora w serwisie facebook.com

4. Konkurs trwa od 01.2021 do 17.01.2021r. do godziny 20:00

2 Zasady uczestnictwa

 

1. W konkursie udział wziąć mogą osoby powyżej 18 roku życia, które posiadają profil w serwisie facebook.com.

2. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa w konkursie jest posiadanie profilu z danymi zgodnymi z prawdą.

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące

warunki:

a) w komentarzu pod postem konkursowym (opublikowanym na

www.facebook.com/ranchonieszawka/) zamieścić komentarz z propozycją nowej nazwy dla Rancho Nieszawka

b) odpowiedź uczestnika, przesłana w sposób określony w regulaminie stanowić będzie zgłoszenie w Konku

4. Zgłoszenia można dokonywać od momentu opublikowania postu konkursowego do

17.01.2021 r. (do godz. 20:00). O zachowaniu terminu nadesłania zgłoszenia

decyduje data i godzina odnotowania komentarza pod postem przez serwer, na który wpływać będzie komentarz.

5. Zgłoszenia po terminie, niekompletne t niezawierające wszystkich elementów wskazanych w §2 regulaminu nie będą brane pod uwagę.

6. Zgłoszenie jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.

7. Przystępując do Konkursu Uczestnik, akceptuje regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

3 Tryb wyłaniania zwycięzców w konkursie

O wyborze trzech zwycięzców zadecyduje ilość lajk-ów (polubieni), które otrzyma dany komentarz.

Nagrodą w konkursie są 3 Vouchery

1 miejsce voucher na kwotę 300zł
2 miejsce voucher na kwotę 200zł
3 miejsce voucher na kwotę 100zł.

Do wykorzystania po ponownym otwarciu naszej restauracji.

2. Zgłoszenia zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu będą automatycznie dyskwalifikowane przez Organizatora, bez przesyłania informacji do Uczestnik

3. Wyniki konkursu opublikowane zostaną do 21 stycznia 2021 na profilu Organizatora.

4. Reklamacje Uczestnik Konkursu powinien składać na piśmie, w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztoweg Reklamacje wniesione w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy przesyłać na adres korespondencyjny Organizatora t:  

        Gospodarstwo Agroturystyczne Rancho ul. Prosta 8, 87-103 Toruń z dopiskiem  

      “Reklamacja uczestnika konkursu”.

6. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu.

7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzyman

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora.

4 Inne postanowienia

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na

przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,

5 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikami Konkursu a Organizatorem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizato

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu (również w trakcie Konkursu) wyłącznie z ważnej przyczyny, która zostanie podana wraz z informacją o zmianie oraz określeniem terminu jej obowiązywania Zmiany nie mogą dotyczyć rodzaju nagrody, ani sposobu wyłaniania zwycięzców.

3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 19 lipca 2019r.

5. Serwis facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu

 Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Agroturystyczne Rancho ul. Prosta 8, 87-103 Toruń.

.Osoby biorące udział w konkursie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na opublikowanie informacji o zwycięzcach oraz na wykorzystanie wizerunku zwycięzcy.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Gospodarstwo Agroturystyczne Rancho w szczególności:

1) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Gospodarstwo Agroturystyczne Rancho [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych,

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Gospodarstwo Agroturystyczne Rancho na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt Administratorem danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)